فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور فرمهین
کانون فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور فرمهین

لازم به ذکر است که لیست زیر حاوی اسامی دانش اموختگانی است که مدارک کامل داشته و مدرک فارغ التحصیلی آنها در واحد فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور فرمهین اماده تحویل میباشد.

فارغ التحصیلان رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور فرمهین

زهرا سادات موسوی.83.مدیریت بازرگانی

آزاده اکبرپور.85.مدیریت بازرگانی

راحله محبی اشتیانی.85.مدیریت بازرگانی

سحر ایمانی.85.مدیریت بازرگانی

مریم دستجانی فراهانی.85.مدیریت بازرگانی

طاهره یوسف لوفرکی.85.مدیریت بازرگانی

سمیرا نجاتی.82.مدیریت بازرگانی

آسیه ابراهیمی.85.مدیریت بازرگانی

زهرا احمدی.85.مدیریت بازرگانی

داود طیبی.85.مدیریت بازرگانی

محمد رضا رحیمی فراهانی.85.مدیریت بازرگانی

نداسادات ابوطالبی.85.مدیریت بازرگانی

زهره رفیعی.85.مدیریت بازرگانی

مهریه برزه کی.85.مدیریت بازرگانی

سحر کریمی.82.مدیریت بازرگانی.

طاهره مرادی عقیل ابادی.85.مدیریت بازرگانی

نیلوفر سادات میرداوی.85.مدیریت بازرگانی

حسین نظری.83.مدیریت بازرگانی

الهام حیدری.84.مدیریت بازرگانی

فاطمه امیر ابادی.84.مدیریت بازرگانی

ندا نوروزی.82.مدیریت بازرگانی

الهام ولاشجردی.85.مدیریت بازرگانی

مریم عظیمی تبار.82.مدیریت بازرگانی

اعظم سمیعی.83.مدیریت بازرگانی

لیلا شاه محمدی.84.مدیریت بازرگانی

فاطمه فرخی.85.مدیریت بازرگانی

محمد مطهری.85.مدیریت بازرگانی

شکوفه محمدی.85.مدیریت بازرگانی

عطیه محبی.85.مدیریت بازرگانی

حامد حاجی خدادادی.84.مدیریت بازرگانی

محدثه حسنی.85.مدیریت بازرگانی

محمد حسین فراهانی.82.مدیریت بازرگانی

اصغر رحیمی.85.مدیریت بازرگانی

مریم وروانی فراهانی.85.مدیریت بازرگانی

 ارسال در روز فارغ التحصیلی